ബിച്ചയെ കൈവിടാനാവാതെ ജയലക്ഷ്മി...! | Aksharathettu

تم نشره في 2020/10/14
#Aksharathettu #MazhavilSerial #manoramaMAX #MazhavilManorama
► Subscribe Now: bit.ly/2UsOmyA

ബിച്ചയെ ലക്ഷ്മിയിൽ നിന്നും അടർത്തിമാറ്റാൻ എത്തുന്നവർ...
Watch Aksharathettu Monday to Friday @ 8.00 pm on Mazhavil Manorama or @ 6 pm on ManoramaMAX
► Visit ManoramaMAX for full episodes: www.manoramamax.com
Follow us on:
► Facebook: mazhavilmanorama
► Instagram: mazhavilmanoramatv
► Twitter: yourmazhavil
►Download the ManoramaMAX app for Android mobiles
play.google.com/store/apps/details?id=com.mmtv.manoramamax.android&hl=en_IN
►Download the ManoramaMAX app for iOS mobiles apps.apple.com/in/app/manoramamax/id1468454034

تعليقات

  • Hi Friends .. ഈ Video കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടു . എല്ലാ വരും എന്റെ Channel ഒന്നു വരണെ .... Please.

  • Bicha mol💗❣️❣️❣️ ardown.info/down/iLFpjmau2qiqrbc/fydyw.html