മീൻ മാങ്ങായിട്ടത് അതും അങ്കമാലി സ്റ്റൈലിൽ ..😋

تم نشره في 2020/10/15
#MazhavilRewind #sitcom #MazhavilManorama #ThaniNadan #mazhavilcookery

► Subscribe Now: bit.ly/2UsOmyA


കഴിക്കാനും.. കഴിപ്പിക്കാനും.. ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഈ മീൻ കറി ..!

► Visit our website for full episodes: www.manoramamax.com
Follow us on:

► Facebook: mazhavilmanorama
► Instagram: mazhavilmanoramatv
► Twitter: yourmazhavil
►Download the ManoramaMAX app for Android mobiles
play.google.com/store/apps/detailsid=com.mmtv.manoramamax.android&hl=en_IN
►Download the ManoramaMAX app for iOS mobiles apps.apple.com/in/app/manoramamax/id1468454034

تعليقات

  • ഒരു ഓസ്‌ട്രേലിയൻ വ്ലോഗ് ardown.info/down/gJ2RanzamKGRtb8/fydyw.html

  • Mouthwatering ❤️❤️❤️🎉🎉🎉

  • തമന്ന ലോക്‌ഡൗണിന് ശേഷം ആദ്യമായി വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ardown.info/down/h7V8f5Wcs6q40c0/fydyw.html i