ബംഗ്ളാവിന്റെ ഉടമസ്ഥത വർക്കിക്ക് കിട്ടാൻ തൊമ്മിച്ചൻ വർക്കിക്ക് ബുദ്ധി പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു...

تم نشره في 2020/10/14
#BanglavilOutha #MazhavilManorama #ManoramaMAX
► Subscribe Now: bit.ly/2UsOmyA
Catch the full movie 'Banglavil Outha' on the ManoramaMAX app: bit.ly/3iRYL2k
► Visit our website for more movies: www.manoramamax.com
Follow us on:
► Facebook: mazhavilmanorama

► Instagram: mazhavilmanoramatv

► Twitter: yourmazhavil

►Download the ManoramaMAX app for Android mobiles play.google.com/store/apps/details?id=com.mmtv.manoramamax.android&hl=en_IN

►Download the ManoramaMAX app for iOS mobiles apps.apple.com/in/app/manoramamax/id1468454034#Blackberry #MazhavilManorama #ManoramaMAX

تعليقات

  • ഇത് നമ്മുടെ ‘പരദൂഷണം’ ശാന്തിവിള ദിനേശന്റെ സിനിമ അല്ല്യോ? Archives ലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്‌ക്കേണ്ട മൊതലാണ്! ക്ലാസിക് സൃഷ്ടി! എന്താ ഒരു സിനിമ, എന്താ ഒരു സംവിധാന മികവ്! എന്നിട്ടു അവൻ ബാക്കിയുള്ള സിനിമാക്കാരെ മുഴുവൻ നന്നാക്കാൻ നടക്കുവാ!

  • Super

  • എന്റെ channel ഒന്നു support ചെയ്യൂ തിരിച്ചും ചെയ്യും

  • മേക്കപ്പ്മാനെ കാണാൻ വാശി പിടിച് പാറുക്കുട്ടി ardown.info/down/YtqlmKexlmbPq9E/fydyw.html l

  • മേക്കപ്പ്മാനെ കാണാൻ വാശി പിടിച് പാറുക്കുട്ടി ardown.info/down/YtqlmKexlmbPq9E/fydyw.html l