ബസിലെ കിളിയൊരു പൂവാലൻ ..!

تم نشره في 2020/10/14
#MazhavilLaughWagon #sitcom #MazhavilManorama

► Subscribe Now: bit.ly/2UsOmyA

'ഓടരുതമ്മാവാ ഞങ്ങൾക്കളറിയാം' ..😂😂 വയസ്സായിട്ടും വിഗ്ഗും വച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുകയാ കള്ള കിളവൻ ..🧐

കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ട് റൺവേയിൽ ഒരു മഴയിലുണ്ടായ ഗട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയ രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ.
Watch the full episodes of Comedy Festival Season 2 only on ManoramaMAX : bit.ly/3gmDs8A
► Visit our website for full episodes: www.manoramamax.com
Follow us on:

► Facebook: mazhavilmanorama
► Instagram: mazhavilmanoramatv
► Twitter: yourmazhavil
►Download the ManoramaMAX app for Android mobiles
play.google.com/store/apps/detailsid=com.mmtv.manoramamax.android&hl=en_IN
►Download the ManoramaMAX app for iOS mobiles apps.apple.com/in/app/manoramamax/id1468454034

تعليقات